Privacy en Cookie Policy van GroenlandGroup

U bent onze klant, dus staan we voor u klaar. Niet alleen met premium poultry concepts, maar ook met heldere afspraken. Neem uw privacy. Daar gaan we heel bewust mee om. Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers op onze websites en in het kader van onze dienstverlening aan klanten. In deze privacy en cookie policy leggen we u graag uit wat we doen met de informatie die u op onze website deelt.

Reikwijdte en toestemming

Door gebruik te maken van een van onze websites en/of diensten, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in deze Privacy en Cookie Policy.

Deze Privacy en Cookie Policy is van toepassing op alle onderdelen van de door GroenlandGroup beheerde websites, waaronder in ieder geval onze website https://groenlandgroup.com.

Privacy

1. Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 1. Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt (zowel analoog als digitaal), bijvoorbeeld wanneer u een vraag stelt via de daartoe aangeboden kanalen.
 2. Wanneer u onze website bezoekt.
 3. Wanneer u gebruik maakt van onze social media kanalen.

2. Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

Gegevens die u aan ons verstrekt: Wij verwerken slechts de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt. (bijvoorbeeld via email, telefoon, of tijdens een gesprek). De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

 1. (bedrijfs)naam
 2. e-mailadres
 3. telefoonnummer
 4. CV
 5. andere gegevens.

3. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

 1. Om afspraken met u na te komen (bijvoorbeeld het leveren van onze producten);
 2. Ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen zijn:
  1. marketingdoeleinden
  2. het verbeteren en optimaliseren van onze dienstverlening
  3. het voeren van geschillen.
 3. Ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is).

4. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en grondslagen:

Wij zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens op een transparante en behoorlijke wijze plaatsvindt. Ze zijn verenigbaar met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wanneer we plan zijn uw persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekken wij aan u voor die verdere verwerking informatie over dat andere doel.

Grondslag(en):Doeleinde:
Cont(r)act:
B1het benaderen voor marketingdoeleinden gericht op onze diensten en producten.
A, B1, B2, B3 of Chet opnemen van contact via e-mail, tekstbericht of telefoon.
A, B1, B2, B3 of Creageren op vragen, opmerkingen en de behandeling van klachten.
Voldoening aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving:
Chet voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.
B2, B3 en CHet opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen GroenlandGroup, haar klanten en medewerkers, evenals voor deelname aan waarschuwingssystemen die worden gebruikt ter voorkoming van fraude en voor het beheersen van kredietrisico’s.

5. Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden:

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met deze Privacy en Cookie Policy en de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit kan op de volgende wijzen gebeuren:

Wij maken gebruik van de diensten van derden om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor GroenlandGroup. Uw persoonsgegevens worden door onze verwerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. GroenlandGroup heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving verwerkersovereenkomsten gesloten met al haar verwerkers.

GroenlandGroup verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere partijen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij GroenlandGroup te goeder trouw menen dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

6. Bewaartermijnen:

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens ook wanneer deze zijn verouderd of wanneer u zelf om verwijdering verzoekt. Deze bewaartermijnen gelden niet wanneer er sprake is van een wettelijke uitzondering (waaronder fiscale bewaarplichten), of wanneer we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil. U kunt ook een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te verwijderen, deze mogelijkheid vindt u terug onder ‘rechten van betrokkenen’.

Beveiliging van uw persoonsgegevens:

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Links naar andere websites:

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Rechten van betrokkenen:

U heeft het recht GroenlandGroup te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u een verzoek indient verlenen wij u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van u hebben.

Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken, alsmede ons verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld. Tevens kunt u verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen. U heeft hiertoe de volgende mogelijkheden:

Per post:Per mail:
GroenlandGroup t.a.v. afdeling Privacy Postbus 41 2410 AA Bodegravenprivacy@groenlandgroup.com
Per telefoon:Opt-out:
+31 (0)172 630 999via de beschikbaar opt-out mogelijkheden in de mailings (voor marketings-doeleinden).

Klachten:

Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar privacy@groenlandgroup.com. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Cookies

GroenlandGroup hecht, zoals reeds neergelegd in deze Privacy en Cookie Policy, veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze (website)bezoekers. Wij maken daarom géén gebruik van cookies op onze website.

Slotbepalingen

Aanpassingen Privacy en Cookie Policy:

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy en Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

Contactgegevens GroenlandGroup:

Indien u vragen heeft over deze Privacy en Cookie Policy of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ons bereiken op de volgende manieren:

  • per e-mail: privacy@groenlandgroup.com
  • per post: GroenlandGroup t.a.v. afdeling Privacy Postbus 41 2410 AA Bodegraven
  • telefonisch: +31 (0)172 630 999

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 28 mei 2018.